Fyll i kontaktformulär nedan när du ansöker om nytt medlemskap
eller om du som befintlig medlem vill uppdatera dina befintliga uppgifter.
 
Har du bilder, hemsida, Facebook, Instagram etc så
lämna gärna information om dessa i ” Ditt Meddelande”-rutan .
Bifoga gärna även en kortfattad beskrivning av ditt företag.
 
OBS! Fält med * är obligatoriska
 

Företagsnamn*

Organisationsnummer*

Adress*

Postnummer och postadress*

Telefon*

- Godkännande av GDPR - den nya lagen för hantering av personuppgifter

 

Ansökan till Företagarföreningen

Alla företag baserade i Hökarängen får vara med på denna hemsida med namn. Som medlem i Företagarföreningen har möjlighet även möjlighet att få en mer utförlig beskrivning av verksamheten, en profilbild ( överst på sidan ) och länkar till hemsida och sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram.

Årsavgiften till Företagarföreningen är för närvarande 600 kr per år och företag.
(Nya medlemmar under 4:e kvartalet betalar reducerad medlemsavgift under innevarande år om 200 kr)

Bankgiro 470-2478

 

 

Informationsbroschyr

Klicka på broschyren för att läsa lite mer om Företagarföreningen och vad ett medlemskap ger. ( PDF )

 

 

 

 

Nedan finns Företagarföreningens stadgar att läsa. Ansökan om medlemskap görs via formuläret ovan.

STADGAR

för

FÖRETAGARFÖRENING I HÖKARÄNGEN

(ideell förening)

 • ÄNDAMÅL OCH MÅLSÄTTNING

Hökarängens Företagarförening är en sammanslutning av Företagare som driver verksamhet vid och omkring Hökarängens Centrum.  Föreningen skall verka för att det blir ett företagarvänligt klimat i Hökarängen så att fler företagare vill etablera sig i stadsdelen.  Företagarföreningen skall i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen och utgöra avtalsslutande part med hyresvärden i frågor rörande gemensam marknadsföring, öppethållandetider m.m.  Föreningen skall även verka för att skapa trygghet, trivsel och säkerhet för kunder, besökare och personal i Hökarängen. Föreningens styrelse har på sitt ansvar att utse erforderliga kommittéer för att underlätta sitt arbete.

 • MEDLEMSKAP

Fysisk eller juridisk person som driver rörelse eller idkar verksamhet i Hökarängen kan efter beslut av styrelsen antagas som medlem i föreningen. Medlemskap i föreningen medför förpliktelse att följa dessa stadgar samt av föreningsmöte och styrelse i behörig ordning fattade beslut.

 • FÖRENINGENS BESLUTANDE ORGAN

Föreningens angelägenheter handlägges, enligt dessa stadgar, av föreningsmöte, styrelse och ordförande.

 • FÖRENINGSMÖTEN

Föreningens ordinarie årsmöte hålls årligen före utgången av maj månad. Ett  föreningsmöte hålls före oktober månads utgång. Styrelsen kan därutöver kalla till föreningsmöte när den finner det påkallat. Kallelse till föreningsmöte kan även ske när minst en femtedel av föreningens medlemmar med angivande skäl om sin begäran, gör skriftlig framställan om detta.   Kallelse till föreningsmöte jämte dagordning, utsändes via e-post eller brev, senast 14 dagar före mötet.   Enskild medlems förslag behöver ej tas upp till behandling om det inte, senast en vecka före mötet, skriftligen delgivits styrelsen.

 • DAGORDNING PÅ ORDINARIE ÅRSMÖTE

Följande punkter skall behandlas på årsmötet

 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare och protokolljusterare
 • Deltagarförteckning
 • Fastställande av dagordning
 • Föredragning av verksamhetsberättelse
 • Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse
 • Beslut om ansvarsfrihet
 • Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
 • Val av revisor
 • Val av valberedning
 • Beslut om årsavgift
 • Medlemsfrågor
 • Övriga frågor
 • Avslutning

Följande punkter skall behandlas på föreningsmöte som enligt punkt 4. ovan skall äga rum före oktober månads utgång.

 • Mötets öppnande
 • Val av mötessekreterare och protokolljusterare
 • Deltagarförteckning
 • Fastställande av dagordning
 • Öppethållandetider
 • Aktuell marknadsplan
 • Budget och ekonomi
 • Övriga frågor
 • Avslutning
 • RÖSTRÄTT

Varje medlem äger en röst. Vid föreningsmöte får medlem utöva röstning genom skriftlig och bevittnad fullmakt för endast en icke närvarande medlem. Där dessa stadgar inte anger annat fattas föreningens beslut med enkel majoritet. Alla ärenden avgörs med öppen omröstning, såvida inte en sluten omröstning begärs av någon behörig medlem. Vid lika röstetal vid öppen omröstning äger ordförande utslagsröst. Vid sluten omröstning avgör lottning.

 • STYRELSEN

Styrelsen består av ordförande och minst fyra ledamöter. Företrädare för fastighetsägarna i Hökarängens Centrum medverkar som ledamot utan rösträtt. Ordförande väljs på ett år och halva antalet ledamöter väljs på två år vid ordinarie årsmöte, resten väljs på 1 år, första gången.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare och övriga funktionärer.

Till ordförande, sekreterare och kassör kan personer utses som inte är medlemmar. Styrelsen är beslutsmässig när en mer än  hälften av dess ledamöter är närvarande. Alla ärenden avgörs genom öppen röstning. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

 • ORDFÖRANDE

Ordförande åligger

 • Att föra föreningens talan, övervaka dess verksamhet och avgöra sådana angelägenheter, som inte är av den vikt att det kräver styrelsens sammankallande.
 • Att bevaka kallelse till styrelse och föreningsmöten, samt
 • Att leda förhandlingarna vid styrelsesammanträden
 • FIRMATECKNING

Föreningen tecknas av ordförande och kassör, var för sig. Styrelsen kan dock utse (flera) andra personer varvid minst en är styrelseledamot.

 • MEDLEMSAVGIFT

Aktuella avgifter till föreningen fastställes av årsmötet. Medlem är skyldig att erlägga fastställda avgifter senast 30 dagar efter årsmötet. Ny medlem erlägger avgifter senast 30 dagar efter godkännande som medlem.

 • REVISION

Föreningens förvaltning och räkenskaper skall granskas av en revisor som väljs av årsmötet för ett räkenskapsår i sänder. Styrelsen kan utse ett ombud (bokförings- och redovisningsföretag eller dylikt) som hjälp med den löpande redovisningen.

Föreningens räkenskapsår är 01-01 – 31-12.

 • REGLER FÖR ÖPPETTIDER

Relativt likvärdiga öppettider är av stor betydelse, särskilt för butikerna i centrum, och dess gemensamma marknadsförening. Beslut om förslag till öppettider för det kommande året fattas på företagarföreningens höstmöte..   Vid utarbetande av förslag till öppettider för butikerna skall styrelsen beakta såväl konsumenternas behov som konkurrensaspekter och de olika butikernas speciella förutsättningar.   Varje butik skall ha en tydlig skylt där öppethållandetider anges. Avvikelser från dessa angivna tider kan inte accepteras utan giltiga skäl.

 • STADGEÄNDRING

Beslut om ändring av föreningens stadgar skall för att bli gällande fattas med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten ska det vara minst 30 dagar.

 • UPPLÖSNING

Beslut om föreningens upplösning skall för att bli gällande fattas med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten varav ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten skall det vara minst 30 dagar.

Vid föreningens upplösning skall behållna medel disponeras efter beslut fattat vid det senaste föreningsmötet.

Dessa stadgar antogs vid konstituerande föreningsmöte 2014 02 18