Ansökan om medlemskap i Företagarföreningen

Företag baserade i Hökarängen kan bli medlemmar i företagarföreningen. På denna sida ges möjlighet att få en beskrivning av verksamheten, en profilbild och länkar till företagets egna hemsida, sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram.

Årsavgiften till Företagarföreningen är för närvarande 600 kr per företag och år.
Ansöker du om medlemskap under 4:e kvartalet erhålls en reducerad medlemsavgift om 200 kr för resterande del av året. 

Bankgiro 470-2478

 

 

 

Fyll i kontaktformuläret nedan om du vill ansöka om medlemskap i Företagarförening i Hökarängen. Du som redan är medlem kan också uppdatera dina uppgifter på detta sätt.

Har du bilder, hemsida, Facebook, Instagram etc så  lämna gärna information om dessa i ” Ditt Meddelande”-rutan . Bifoga gärna även en kortfattad beskrivning av ditt företag.

 
OBS! Fält med * är obligatoriska
 

  Företagsnamn*

  Organisationsnummer*

  Adress*

  Postnummer och postadress*

  Telefon*

  - Godkännande av GDPR - den nya lagen för hantering av personuppgifter

   

   

   

  Informationsbroschyr

  Klicka på broschyren för att läsa lite mer om Företagarföreningen och vad ett medlemskap ger. ( PDF )

   

   

   

   

  Nedan finns Företagarföreningens stadgar att läsa. Ansökan om medlemskap görs via formuläret ovan.

  STADGAR

  för den ideella föreningen

  HÖKARÄNGENS FÖRETAGARFÖRENING

  med organisationsnummer 802487-5059

  Stadgar antagna vid ordinarie årsmöte den 09 april 2019 och fastställda av föreningsmöte den 23 oktober 2019 och ersätter tidigare stadgar.

  §1 NAMN

  Föreningens namn är HÖKARÄNGENS FÖRETAGARFÖRENING.

  §2 ÄNDAMÅL

  Hökarängens Företagarförening är en sammanslutning av företag som driver verksamhet i Hökarängen.  Föreningen är en ideell och opolitisk förening vars ändamål är:

  • att främja företagsamheten i Hökarängen
  • att verka för att det blir ett företagarvänligt klimat i Hökarängen så att fler företag vill och ges möjlighet till att etablera sig i Hökarängen
  • att främja samarbetet mellan företag i Hökarängen
  • att bevaka medlemmars allmänna intressen gentemot stat, landsting, kommun och andra intressenter och vara ett samlat språkrör och kontaktlänk gentemot dessa
  • att medverka vid marknadsföringen av de till föreningen anslutna företagen och vara avtalspart rörande gemensam marknadsföring m.m.
  • att verka för samförstånd och samarbete med andra organisationer inom föreningens verksamhetsområde
  • att verka för att skapa trygghet, trivsel och säkerhet för kunder, besökare och personal i Hökarängen

  Föreningens styrelse har på sitt ansvar att utse erforderliga kommittéer för att underlätta sitt arbete.

  §3 MEDLEMSKAP

  Medlemskap kan erhållas av fysisk eller juridisk person som driver rörelse eller idkar verksamhet i Hökarängen, och som delar föreningens grundläggande värderingar. Ansökan om medlemskap behandlas och godkännes av styrelsen.

  Medlem har rätt:

  • att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
  • till information om föreningens angelägenheter

  Medlem är skyldig:

  • att följa föreningens stadgar och beslut fattade av föreningsmöte och styrelse

  Medlem som motverkar föreningens syften och verksamhet, kan uteslutas ur föreningen efter beslut på föreningsmöte med 2/3 majoritet på föreningsmötet närvarande medlemmar.

  Utträde
  Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som ej erlagt medlemsavgift enligt §10 nedan anses automatiskt ha utträtt ur föreningen.

  §4 BESLUTANDE ORGAN

  Föreningens beslutande organ är ordinarie årsmöte och föreningsmöte, extra föreningsmöte samt styrelsen.

  §5 FÖRENINGSMÖTEN

  Föreningens ordinarie årsmöte hålls årligen före utgången av maj månad. Ett föreningsmöte ska hållas före oktober månads utgång. Styrelsen kan därutöver kalla till föreningsmöte när den finner det påkallat. Kallelse till föreningsmöte kan även ske när minst en femtedel av föreningens medlemmar med angivande av skäl om sin begäran, gör skriftlig framställan om detta. Kallelse till föreningsmöte jämte dagordning, utsändes via e-post eller brev, senast 14 dagar före mötet. Enskild medlems förslag behöver ej tas upp till behandling om det inte, senast en vecka före mötet, skriftligen delgivits styrelsen.

  §6 DAGORDNING PÅ ORDINARIE ÅRSMÖTE OCH ORDINARIE FÖRENINGSMÖTE

  Följande punkter skall behandlas på årsmötet

  1. Mötets öppnande
  2. Godkännande av röstlängd och deltagarförteckning
  3. Val av mötesordförande och -sekreterare
  4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
  5. Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt
  6. Fastställande av dagordning
  7. Verksamhetsberättelse samt förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret
  8. Revisionsberättelse
  9. Beslut om ansvarsfrihet
  10. Val av ordförande i föreningen
  11. Val av styrelseledamöter i tur att avgå
  12. Val av revisor
  13. Val av valberedning. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en är sammankallande
  14. Beslut om årsavgift
  15. Behandling av till stämman inkomna ärenden och motioner. Dessa ska i skriftlig form ha tillsänts styrelsen senast 10 dagar före stämman.
  16. Övriga frågor
  17. Avslutning

  Följande punkter skall behandlas på föreningsmöte som enligt punkt 4. ovan skall äga rum före oktober månads utgång.

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötessekreterare
  3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
  4. Röstlängd och deltagarförteckning
  5. Fastställande av dagordning
  6. Budget och ekonomi
  7. Övriga frågor
  8. Avslutning

  §7 RÖSTRÄTT

  Varje medlem äger en röst. Vid föreningsmöte får medlem utöva röstning genom skriftlig och bevittnad fullmakt för endast en icke närvarande medlem. Där dessa stadgar inte anger annat fattas föreningens beslut med enkel majoritet. Alla ärenden avgörs med öppen omröstning, såvida inte en sluten omröstning begärs av någon behörig medlem. Vid lika röstetal vid öppen omröstning äger ordförande utslagsröst. Vid sluten omröstning avgör lottning.

  §8a STYRELSEN

  Styrelsen består av ordförande och minst fyra ledamöter. Ordförande väljs på ett år av årsmötet. Halva antalet ledamöter väljs på två år vid ordinarie årsmöte, resten väljs på ett år, första gången därefter på två år.

  Kan årsmötet ej utse ordförande kan årsmötet uppdra åt styrelsen att utse ordförande inom sig.

  Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare och övriga funktionärer.

  Styrelsen är beslutsmässig när en mer än hälften av dess ledamöter är närvarande. Alla ärenden avgörs genom öppen röstning. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

  §8b ORDFÖRANDE

  Ordförande åligger:

  • att föra föreningens talan, övervaka dess verksamhet och avgöra sådana angelägenheter, som inte är av den vikt att det kräver styrelsens sammankallande.
  • att bevaka kallelse till styrelse och föreningsmöten, samt
  • att leda förhandlingarna vid styrelsesammanträden

  §9 FIRMATECKNING

  Föreningen tecknas av ordförande och kassör, var för sig. Styrelsen kan dock utse (flera) andra personer varvid minst en är styrelseledamot.

  §10 MEDLEMSAVGIFT

  Aktuella avgifter till föreningen fastställes av årsmötet. Föreningen fakturerar medlemmar vid årets start varefter medlem är att erlägga fastställda avgifter senast 30 dagar efter erhållen faktura. Ny medlem erlägger avgifter senast 30 dagar efter godkännande som medlem.

  §11 REVISION

  Föreningens förvaltning och räkenskaper skall granskas av en revisor som väljs av årsmötet för ett räkenskapsår i sänder. Styrelsen kan utse ett ombud (bokförings- och redovisningsföretag eller dylikt) som hjälp med den löpande redovisningen.

  Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 januari till och med 31 december.

  §12 REGLER FÖR ÖPPETTIDER

  Relativt likvärdiga öppettider är av stor betydelse, särskilt för butikerna i centrum, och dess gemensamma marknadsförening. Föreningen ska verka för att butiker i och intill Hökarängens centrum har liknande öppettider. Vid utarbetande av förslag till öppettider för butikerna skall föreningen beakta såväl konsumenternas behov som konkurrensaspekter och de olika butikernas speciella förutsättningar. Varje butik skall ha en tydlig skylt där öppethållandetider anges. Avvikelser från dessa angivna tider kan inte accepteras utan giltiga skäl.

  §13 STADGEÄNDRING

  För ändringar och tillägg till dessa stadgar fordras beslut av två föreningsmöten, varav den ena måste vara ordinarie. Mellan dessa möten ska det vara minst 30 dagar.

  §14 UPPLÖSNING

  Beslut om föreningens upplösning skall för att bli gällande fattas med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten varav ett måste vara ordinarie föreningsmöte. Mellan dessa möten skall det vara minst 30 dagar.

  Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar efter att alla skulder betalats, disponeras efter beslut fattat vid det senaste föreningsmötet.